Obchodné podmienky 2018-02-27T17:41:17+00:00

Obchodné podmienky

platné od 1. septembra 2013.

Tieto obchodné podmienky sú platné iba pre nákup na internetovej stránke www.cukrovadepilacia.sk.

Predávajúci

REMILA s.r.o.

Mgr. Alica Priečinská
Cukrovarská 320/18
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47230819
IČ DPH: SK2023806004

Tel.: 0917 492 545

Email: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk

Firma je zapísaná v obchodnom registri: Oddiel Sro, Vložka číslo:  28476/R

Kupujúci

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar prostredníctvom stránky www.cukrovadepilacia.sk.

Objednávka a ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci dáva súhlas k spracovaniu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.cukrovadepilacia.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa ďalej zaväzuje, že v žiadnom prípade neposkytne tieto údaje tretej strane.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky, ktoré je zaslané automaticky vygenerovaným e-mailom objednávkového systému internetovej stránky www.cukrovadepilacia.sk, alebo telefonickým objednaním zo strany kupujúceho a následným prijatím objednávky na stranu predávajúceho. Po potvrdení a odoslaní objednávky, sú kupujúcemu zaslané na email v priloženom súbore, aj obchodné podmienky.

Osobné údaje sú informácie o užívateľovi, na základe ktorých je možné užívateľa identifikovať.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom elektronických nosičov informácii v bezpečnej databáze. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, prostredníctvom ktorých zamedzil neoprávnený zásah tretích osôb. Prevádzkovateľ nebude bez súhlasu užívateľa poskytovať osobné údaje tretím osobám.

Užívateľ má prístup k svojim osobným údajom a má právo požiadať prevádzkovateľa o informácie a spracovanie svojich osobných údajov. Ak sa užívateľ domnieva, že prevádzkovateľ spracováva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, má právo požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, alebo požiadať prevádzkovateľa, aby tento stav odstránil. Môže sa jednať o stav blokovania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že využíva kontakty, u ktorých má súhlas k rozosielaniu obchodných oznamov a dáva registrujúcim návštevníkom možnosť zadarmo a jednoduchým spôsobom nesúhlasiť a odhlásiť sa z každého obchodného oznamu samostatne.

Viac informácii o ochrane a užívaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou obchodných podmienok, nájdete v článku ochrana osobných údajov.

Zrušenie objednávky

Kupujúci môže objednávku zrušiť do 12 hodín od jej potvrdenia. Oznámenie o zrušení, kupujúci zašle výhradne e-mailom na adresu: info(zavináč)cukrovadepilacia.sk. V prípade storna objednávky po uplynutí tejto lehoty, je kupujúci povinný predávajúcemu, uhradiť všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti so stornovaním objednávky.

Informácie o tovare

Infromácie o cenách, objeme, hmotnosti a vlastnostiach tovaru sa nachádzajú na internetovej stránke www.cukrovadepilacia.sk/eshop/.

Záručná doba tovaru je uvedená na obale výrobkov, podľa ustanovenia výrobcov. Tovar je odosielaný vždy v záručnej dobe s dostatočným predstihom jej skončenia.

V prípade, že by sa stalo, že záručná doba je kratšia ako 3 mesiace, bude kupujúci vopred oboznámený s touto skutočnosťou. Následne sa môže rozhodnúť, či daný tovar zoberie alebo nie, za zvýhodnených podmienok.

Platobné podmienky

Kupujúci uskutočňuje platby v eurách. Konverzný kurz : 1 euro = 30,1260 Skk. Za objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  • Bankovým prevodom – za objednaný tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet a po pripísaní platby na náš účet, Vám bude zaslaný tovar najneskôr do 10 dní.

    Účet v SLSP (pre Slovenskú republiku v mene EUR): SK96 0900 0000 0050 4635 3920, SWIFT: GIBASKBX

  • Dobierkou – platba pri prevzatí tovaru
  • Hotovosťou pri osobnom odbere v mieste sídla firmy Trenčianska Teplá

Doprava, poštovné a balné

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, že je nová, v originálnom balení a je nepoškodená. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný zaslať tovar najneskôr do 14 dní od prijatia objednávky. Za oneskorené dodanie tovaru alebo poškodenie tovaru zo strany Slovenskej alebo Českej pošty  predávajúci nezodpovedá.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, zaplatiť ho podľa dohodnutých platobných podmienok v čase prijatia objednávky, na stranu predávajúceho.

Objednaný tovar je prepravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty.
K cene tovaru účtujeme nasledovné poplatky:
– Slovenská republika – poštovné a balné  – 3,00 Eur

Preprava tovaru odoslaná do iných krajín je platná podľa cenníka Slovenskej pošty pre danú krajinu.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je od 2 – 10 pracovných dní, ak pri popise tovaru nie je uvedené inak. V prípade, že nebude možné objednávku zaslať v stanovenej lehote, budeme Vás o tejto skutočnosti priebežne informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy, bez uvedenia dôvodu, v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, nás informujte o svojom rozhodnutí, prostredníctvom webového formulára, ktorý sa nachádza pre tento účel vpravo, alebo nám zašlite akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.cukrovadepilacia.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prostredníctvom internet bankingu, na účet, ktorý ste uviedli vo webovom formulári, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená, až po doručení vráteného tovaru späť, na našu adresu alebo po predložení dokladu, preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar sa považuje za prevzatý keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar.

3. Spôsob vrátenia tovaru.

Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu. Môžete poveriť aj tretiu osobu, ktorá nám tovar doručí (jej meno a adresu napíšte v oznámení alebo uveďte do webového formulára v časti poznámky), najneskôr do 14 dní, odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

4. Náklady a zodpovednosť kupujúceho za škody pri vrátení tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamácie

Reklamácie sa vybavujú podľa platného reklamačného poriadku ustanoveného Slovenskou republikou. Kupujúci je povinný si pred prevzatím tovaru skontrolovať tovar na pošte. Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca). V prípade reklamácie, ktorú nebolo možné zistiť ihneď po prevzatí tovaru, je  kupujúci povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru prostredníctvom e- mailu alebo telefonicky (v kontaktoch). Následne zašle objednaný tovar na svoje náklady (nie na dobierku, ani osobne) predávajúcemu, v originálnom balení a s príslušnými dokladmi o kúpe tovaru. V prípade, že je poškodenie tovaru neodstrániteľné, kupujúci má právo si vybrať rovnaký tovar. V prípade, že tovar je nedostupný alebo sa už nevyrába, kupujúci má nárok na podobný tovar a vrátenie, prípadne doplatenie cenového rozdielu tovaru.

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v prípade zamietnutia reklamácie, ktorú si kupujúci uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, je povinnosťou predávajúceho poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, ktoré musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia. tento posudok musí predávajúci poskytnúť kupujúcemu do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, vyplýva predávajúcemu povinnosť informovať kupujúceho o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, alebo sa domnieva, že došlo k  porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania.

Subjekty alternatívneho riešenie sporov:

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  • Slovenská obchodná inšpekcia

Kompletný zoznam subjektov nájdete na tomto odkaze tu.

Kupujúci má podľa zákona možnosť výberu subjektu alternatívneho riešenia sporu, na ktorého sa v prípade riešenia sporu obráti.

Kupujúci podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Riešenie zahraničných sporov

Ďalšou možnosťou je podanie návrhu na začatie prostredníctvom platformy – kliknite tu.

Ide o platformu na úrovni Európskej Únie, prostredníctvom, ktorej je možné mimosúdne riešiť spory. Jedná sa predovšetkým o spory, ktoré vznikli pri zahraničných online transakciách.

Zákon o alternatívnom riešení sporov ani smernica však nevylučujú možnosť, aby kupujúci využil platformu aj pri sporoch medzi subjektami toho istého štátu, či pri sporoch, ktoré neboli uzatvorené online či na diaľku.

Po spustení uvedenej platformy, tak bude môcť kupujúci podať sťažnosť aj prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára, pričom by mu mala byť daná možnosť vybrať si subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Výhodou platformy je, že elektronický formulár by mal byť dostupný vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Výsledok alternatívneho riešenia sporu

Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, či už začalo na základe listinného, elektronického podania, podania do zápisnice alebo prostredníctvom platformy by mala byť dohoda predajcu a kupujúceho o zmierlivom vyriešení ich sporu.

Zákon o alternatívnom riešení sporu ukladá subjektu alternatívneho riešenia povinnosť vypracovať písomný návrh dohody, ktorá sa podpisom stáva záväzná pre obe strany.

Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, sortiment tovaru a ceny na internetovej stránke www.cukrovadepilacia.sk. Tieto obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a podmienky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Obchodného zákonníka.

Orgán dozoru

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk

Autorské práva

Akýkoľvek obsah prezentovaný na týchto stránkach je chránený autorským zákonom 618/2003 Z.Z., jeho šírenie bez súhlasu prevádzkovateľa  je zakázané.

Nový tovar

Hodnotenie nákupov

★★★★★
5 5 1
rýchly nákup, bez problémov. Vrelo doporučujem

★★★★★
5 5 1
Pastu Nadirah normal som vyskúšala po prvý krát, konzistencia je tuhšia ideálna na depiláciu v lete. Po jemnom ohriati sa s ňou pracovako ľahko. Zobuačiatku som skúšala depilovať špachtlou no prstami to bolo pohodlnejšie a spotreba pasty bola nižšia. Odporúčam všetkým ;)

★★★★★
5 5 1
Rýchle doručenie,cukrová pasta depiluje super!dakujem za nakup

★★★★★
5 5 1
Pastu nakupujem len tu som nadmieru spokojná. Zo všetkým, profesionálny prístup aj pri akom koľvek mojom probléme, ktorý som riešila s pani Alicou. VRELO ODPORÚČAM

★★★★★
5 5 1
rychlo a bezproblemovo vybavena objednavka, spokojnost, dakujem